Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.643/2019 pentru aprobarea procedurilor de anulare a contribuției de asigurări sociale de sănătate, precum și a obligațiilor fiscale accesorii aferente acestora ce fac obiectul prevederilor art. 2 și 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 31/2019 privind acordarea unor facilități fiscale și pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare și pentru modificarea Legii cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, publicat în M.Of. nr. 691/21 august 2019.

Prin acest ordin se aprobă:

1. Procedura de identificare a persoanelor fizice care beneficiază de anularea CASS, conform art. 2 din OUG nr. 31/2019. Regularizarea CASS se face pentru perioada 1 iulie 2015 – 31 decembrie 2017.

Persoanele fizice care pot beneficia de prevederile acestui ordin sunt:

– contribuabilii pentru care baza de calcul al CASS a fost întregită la nivelul salariului de bază minim brut pe ţară sau, după caz, la valoarea a douăsprezece salarii de bază minime brute pe ţară, conform Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal – pentru anii fiscali 2016 şi 2017

– contribuabilii pentru care baza de calcul al CASS a fost întregită la nivelul salariului de bază minim brut pe ţară, potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal – pentru perioada 1 iulie 2015 – 31 decembrie 2015.

– persoanele care nu au realizat venituri în perioada fiscală 1 iulie 2015 – 31 decembrie 2017, pentru care baza de calcul al CASS stabilită potrivit Legii nr. 571/2003 sau a Legii nr. 227/2015, este salariul de bază minim brut pe ţară, cu excepţia celor care au optat pentru plata contribuţiei .

2. Procedura de anulare a CASS, precum şi a obligaţiilor fiscale aferente acestora, conform art. 2 şi 3 din OUG nr. 31/2019. Obligaţiile fiscale care fac obiectul anulării sunt CASS și obligaţiile fiscale accesorii aferente acesteia. Anularea se efectuează, din oficiu, de către organul fiscal central competent.

3. Modelul şi conţinutul ”Deciziei de anulare a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate şi a obligaţiilor fiscale accesorii”.